Idąc do lekarza

Planowe leczenie szpitalne
Pacjent zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, zawierającego nr PESEL (prawo jazdy, paszport). Konieczne jest także aktualne skierowanie do szpitala.


Leczenie szpitalne w trybie nagłym
W przypadku stanu nagłego, dokument potwierdzający tożsamość może być przedstawiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.

SKIEROWANIE DO LEKARZA

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ.


Skierowanie nie jest wymagane do:

  • ginekologa i położnika
  • dentysty
  • wenerologa
  • onkologa
  • psychiatry

 Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

  • chorych na gruźlicę
  • zakażonych wirusem HIV
  • inwalidów wojennych i osób represjonowanych
  • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
Jeżeli NIE rejestrują się Państwo za pomocą e-skierowania, proszę dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpisania się na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ bądź lekarza specjalisty), wyjąwszy wszystkie nagłe wypadki.